Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. Kto straci dodatki mieszkaniowe. Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Kole

mieszkania, nieruchomości w budownictwie

Mostek termiczny - Miejsce lub punkt w przegrodzie o izolacyjności termicznej słabszej niż pozostała część przegrody, jest miejscem ucieczki ciepła z pomieszczenia. Mostek termiczny często powstaje na styku dwóch różnych materiałów budowlanych lub w miejscu łączenia się dwóch prostopadłych przegród.

finanse: sprzedaż działki

Hipoteka - sposób zabezpieczenia kredytu na nieruchomości. Bank wpisuje hipotekę na swoją rzecz w dziale IV księgi wieczystej na wypadek sytuacji, gdyby kredyt nie był spłacany. Wtedy bank może przejąć nieruchomość. Jest pierwszy w kolejności do zaspokojenia wierzytelności. Istnieją dwa rodzaje stosowanych przez bank hipotek: zwykła i kaucyjna. Pierwsza wymieniona hipoteka, zwykła określa dokładną kwotę zobowiązania, zaś hipoteka kaucyjna określa najwyższą możliwą kwotę w momencie, gdy nie jest znana dokładna kwota zobowiązania. Jeżeli zabezpieczenie kredytu jest na więcej niż jednej nieruchomości możliwe jest także wystąpienie hipoteki łącznej.

ubezpieczenie - nieruchomości

Ubezpieczony - Osoba fizyczna wymieniona imiennie w polisie, na rzecz której zawarto umowę. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego.

Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą przejść przez postępowanie wieczysto księgowe, gdzie dokonywane są stosowne wpisy w księgach wieczystych. Jeżeli dla danych nieruchomości nabytych w spadku prowadzone są już księgi wieczy... » więcej

Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych

Podatnikom przy ustalaniu wartości początkowej nieruchomości wiele problemów sprawia jeżeli amortyzują jedynie część budynku lub mieszkania. Należy zaznaczyć, ze amortyzacji podatkowej nigdy nie podlegają grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów. Jeżeli tylko część nieruchomości, w tym budynk... » więcej

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze

Zgodnie z nowelizacją ustawy wykonując obowiązek opróżnienia lokalu gdy dłużnik nie ma prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego komornik usunie dłużnika do innego lokalu do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać, a w jego braku komornik wstrzyma się z dokonaniem czy... » więcej

Kto straci dodatki mieszkaniowe

Wszyscy właściciele mieszkań stracą dodatki mieszkaniowe, by zwiększyć wsparcie dla ubogich najemców, jeżeli rząd, a następnie parlament zaakceptują pomysły resortu infrastruktury. Na razie przekazano je na posiedzenie Rady Ministrów. Rzecz toczy się o nowelizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych.... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości mieszkania - wycena

nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy, nieruchomości w budownictwie

Wilgotność powietrza - Poziom pary wodnej w powietrzu. Im wyższa temperatura w powietrzu, tym więcej pary wodnej może się w nim znajdować. Miarą wilgotności powietrza jest ilość pary wodnej [g] występująca w jednostce objętości powietrza [m3].

prawo: wynajem nieruchomości

Sąsiedzkie prawo - reguluje niedozwolone zakłócenia korzystania z nieruchomości sąsiednich, roszczenia właścicieli nieruchomości sąsiednich oraz określa kryteria tych zakłóceń.
Właściciel nieruchomości przy wykonywaniu swojego prawa powinien się bowiem powstrzymywać od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, która wynika ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości oraz stosunków miejscowych.

Eksmisja - to wykonanie orzeczenia sądowego, które rozwiązuje stosunek prawny uprawniający do używania lokalu oraz nakazuje opróżnienie lokalu. Nie można jej przeprowadzać w okresie od 1 listopada do 31 marca następnego roku włącznie, jeśli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. Zakaz ten nie będzie jednak respektowany w przypadku osób, które zostały zobowiązane do opuszczenia lokalu z powodu znęcania się nad rodziną.

nieruchomości mieszkania w ubezpieczeniach

zamek mechaniczno-elektroniczny - zamek, którego uruchamianie następuje przy zastosowaniu systemu elektronicznego.

ruchomości domowe - mienie ruchome w szczególności:

  • meble, sprzęt zmechanizowany, dywany, odzież, książki, inne przedmioty osobistego użytku oraz zapasy gospodarstwa domowego,
  • sprzęt audiowizualny (w tym również anteny telewizyjne i radiowe zainstalowane na zewnątrz lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego), komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne,
  • mienie służbowe,
  • wyroby ze srebra, złota lub platyny, monety, biżuterię, dzieła sztuki, znaczki filatelistyczne,
  • pieniądze i inne środki płatnicze, papiery wartościowe,
  • rowery, narzędzia gospodarcze, sprzęt turystyczny, ogrodniczy i sportowy oraz wózki dziecięce i inwalidzkie,
  • części zamienne samochodów, motocykli i motorowerów oraz ich dodatkowe wyposażenie,
  • rośliny doniczkowe,
  • zwierzęta domowe,
  • sprzęt biurowy.

finanse: kupno nieruchomości

Pożyczka hipoteczna - Minimalna kwota pożyczki hipotecznej może być różna w zależności od oferty banku. Zazwyczaj nie bywa niższa niż 30 000 złotych. Niektóre banki oferują pożyczkę hipoteczną już od 10 000 PLN.

Kredyt hipoteczny - wkład własny - Wkład własny to środki finansowe, które powinien posiadać kredytobiorca, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od oferty danego banku. Obecnie większość banków nie wymaga wkładu własnego dla kredytów w PLN, a niektóre finansują ponad 100% wartości nieruchomości (np. z przeznaczeniem na remont czy wykończenie). Minimalna wysokość wkładu własnego jest ustalana w zależności od waluty, w której brany jest kredyt, okresu kredytowania oraz oferty danego banku. Wkładem własnym mogą być: działka budowlana, na której ma być prowadzona inwestycja; zaliczki wpłacone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub wykonania robót budowlanych, oszczędności zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej, lokaty bankowe lub inne środki zgromadzone na rachunkach bankowych.

Nieruchomości w Kole © 2017

Kto straci dodatki mieszkaniowe. Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana