Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. Kto straci dodatki mieszkaniowe. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Kole

dom jednorodzinny w budownictwie

Klasy odporności ogniowej - budynku ustala się na podstawie trzech kryteriów: nośności ogniowej (R), szczelności ogniowej (E), izolacyjności ogniowej (I). Czas odporności ogniowej wyraża się w minutach: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240.

 • R - zdolność elementu lub konstrukcji do przenoszenia określonych oddziaływań podczas badania odporności ogniowej,
 • E - zdolność elementu oddzielającego do zapobiegania przenikaniu płomieni i gorących gazów,
 • I - zdolność elementu oddzielającego do ograniczenia przenikania ciepła.

finanse: sprzedaż mieszkania, domu

Opłata za wcześniejszą spłatę - kwota, jaką zapłacimy, kiedy spłacimy część lub całość kredytu przed ustalonym w umowie terminem.

ubezpieczenia - domu

Cedent - osoba dokonująca cesji (zrzekająca się praw do polisy) na rzecz osoby trzeciej (cesjonariusza).

Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą przejść przez postępowanie wieczysto księgowe, gdzie dokonywane są stosowne wpisy w księgach wieczystych. Jeżeli dla danych nieruchomości nabytych w spadku prowadzone są już księgi wieczy... » więcej

Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych

Podatnikom przy ustalaniu wartości początkowej nieruchomości wiele problemów sprawia jeżeli amortyzują jedynie część budynku lub mieszkania. Należy zaznaczyć, ze amortyzacji podatkowej nigdy nie podlegają grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów. Jeżeli tylko część nieruchomości, w tym budynk... » więcej

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze

Zgodnie z nowelizacją ustawy wykonując obowiązek opróżnienia lokalu gdy dłużnik nie ma prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego komornik usunie dłużnika do innego lokalu do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać, a w jego braku komornik wstrzyma się z dokonaniem czy... » więcej

Kto straci dodatki mieszkaniowe

Wszyscy właściciele mieszkań stracą dodatki mieszkaniowe, by zwiększyć wsparcie dla ubogich najemców, jeżeli rząd, a następnie parlament zaakceptują pomysły resortu infrastruktury. Na razie przekazano je na posiedzenie Rady Ministrów. Rzecz toczy się o nowelizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych.... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości mieszkania - wycena

nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkania w budownictwie

Współczynnik przenikania ciepła - Określa ilość ciepła, jaka przenika w ciągu 1 godziny przez 1 m2 płaskiej przegrody (np. ściany, okna) przy różnicy temperatur powietrza po obu jej stronach wynoszącej 1K.

Okładzina - Wykończeniowa warstwa przegrody, znajdująca się po jej zewnętrznej lub wewnętrznej stronie.

prawo: kupno działki, gruntu

Geodezyjne i kartograficzne prawo - to ogół norm regulujących zagadnienia dotyczące:

 • geodezji i kartografii,
 • krajowego systemu informacji o terenie,
 • ewidencji gruntów i budynków,
 • inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 • rozgraniczania nieruchomości,
 • państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • numeracji porządkowej nieruchomości w miejscowościach.

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju. Nadzór nad nim sprawuje minister właściwy do spraw architektury i budownictwa. Główny Geodeta Kraju wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Hipoteka łączna - powstaje w razie podziału nieruchomości i obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział. Wierzyciel, któremu przysługuje hipoteka łączna, może według swego uznania żądać zaspokojenia w całości lub w części z każdej nieruchomości z osobna, z niektórych z nich lub ze wszystkich łącznie. Może również według swego uznania dokonać jej podziału pomiędzy poszczególne nieruchomości. Zasady powyższej nie stosuje się do hipoteki zabezpieczającej kredyt udzielony na budowę domów mieszkalnych, jeżeli podział nieruchomości polega na przeniesieniu własności części nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym. W takim wypadku hipoteka ulega podziałowi zgodnie z postanowieniami umowy.

działka w ubezpieczeniach

suma gwarancyjna - w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

powódź - zalanie terenów wskutek:

 • podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących,
 • opadu,
 • spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych,
 • podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych (cofka).

finanse: mieszkanie, dom, nieruchomość

Poręczenie - umowa poręczenia, na mocy której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie w przypadku, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania. Oświadczenie poręczyciela musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

Opłata za wcześniejszą spłatę - kwota, jaką zapłacimy, kiedy spłacimy część lub całość kredytu przed ustalonym w umowie terminem.

Nieruchomości w Kole © 2018

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. Kto straci dodatki mieszkaniowe. Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana