Kto straci dodatki mieszkaniowe. Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Kole

dom jednorodzinny w budownictwie

Żebro - dawniej element kojarzony z ceglanymi sklepieniami, obecnie żebrem nazywana jest każda pozioma belka będąca integralnym elementem stropu często po wykończaniu nie widoczna.

finanse: domy, mieszkania

Karta debetowa - karta płatnicza wydawana do rachunku bankowego. Obciąża ona konto posiadacza na kwotę transakcji w momencie jej wykonywania. Kwota transakcji nie może przekroczyć stanu środków dostępnych na koncie posiadacza karty.

ubezpieczenia: mieszkania

Lokal mieszkalny - mieszkanie w bloku lub kamienicy, stanowiące odrębną nieruchomość.

Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą przejść przez postępowanie wieczysto księgowe, gdzie dokonywane są stosowne wpisy w księgach wieczystych. Jeżeli dla danych nieruchomości nabytych w spadku prowadzone są już księgi wieczy... » więcej

Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych

Podatnikom przy ustalaniu wartości początkowej nieruchomości wiele problemów sprawia jeżeli amortyzują jedynie część budynku lub mieszkania. Należy zaznaczyć, ze amortyzacji podatkowej nigdy nie podlegają grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów. Jeżeli tylko część nieruchomości, w tym budynk... » więcej

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze

Zgodnie z nowelizacją ustawy wykonując obowiązek opróżnienia lokalu gdy dłużnik nie ma prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego komornik usunie dłużnika do innego lokalu do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać, a w jego braku komornik wstrzyma się z dokonaniem czy... » więcej

Kto straci dodatki mieszkaniowe

Wszyscy właściciele mieszkań stracą dodatki mieszkaniowe, by zwiększyć wsparcie dla ubogich najemców, jeżeli rząd, a następnie parlament zaakceptują pomysły resortu infrastruktury. Na razie przekazano je na posiedzenie Rady Ministrów. Rzecz toczy się o nowelizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych.... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości mieszkania - wycena

nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy, nieruchomości w budownictwie

Hydroizolacja - Zabezpieczenie budynku przed wodą i wilgocią. Wyróżniamy hydroizolację podłogi, ścian, dachu, balkonów, tarasu oraz fundamentów.

Element nadprożowy - Poziomy, płaski lub sklepiony element konstrukcyjny (najczęściej belka), na którym opiera się wyższa część ściany nad otworami. Umieszcza się go nad drzwiami czy oknami, ma za zadanie przenosić obciążenie ze ściany nad otworem na ściany po jego bokach.

prawo i mieszkanie

Samowola budowlana - Zgodnie z ustawą Prawo budowlane legalizacja samowoli budowlanych możliwa jest nie tylko w odniesieniu do budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę, ale również budynków, które mogą być wzniesione jedynie po dokonaniu zgłoszenia. Dokonując legalizacji takiej samowoli inwestor lub jej właściciel również musi udowodnić, że jest ona zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy. Taka inwestycja nie może również naruszać przepisów, w tym techniczno-budowlanych. Konieczne będzie ponadto przedłożenie m.in. zaświadczenia wójta, burmistrza lub prezydenta o zgodności budowy z ustaleniami planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy, projektu zagospodarowania działki lub terenu. Konieczne będzie również uiszczenie opłaty legalizacyjnej.

Umowy o kredyt - przykładowe umowy kredytowe:

  • Kredyt budowlany - przeznaczony na finansowanie budowy mieszkania lub domu.
  • Kredyt hipoteczny - przeznaczony na finansowanie budowy mieszkania lub domu albo zakup takiej nieruchomości (nowej od dewelopera albo na rynku wtórnym, także w obrocie prywatnym). Zabezpieczeniem takiego kredytu jest wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości.
  • Kredyt refinansowy - przeważnie specjalny rodzaj kredytu hipotecznego przeznaczonego na spłatę innego kredytu - budowlanego albo hipotecznego.
  • Kredyt konsolidacyjny - specjalny kredyt, przeważnie hipoteczny (ale może być inny bezgotówkowy), przeznaczony na spłatę innych kredytów i pożyczek (zamianę tych zobowiązań na jedno). - udzielany w gotówce. W umowie nie określa się celu, na jaki może być wydatkowana pożyczona kwota.

domy, mieszkania w ubezpieczeniach

zalanie - bezpośrednie działanie wody lub innych cieczy, polegające na:

  • spowodowanym awarią wydostaniu się wody, pary lub innych płynów z instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania znajdującej się wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli lub obiektu specjalistycznego bądź poza nimi,
  • cofnięciu się wody lub ścieków z instalacji kanalizacyjnej usytuowanej wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy lub budowli bądź poza nimi,
  • zalaniu wodą pochodzącą z urządzeń domowych, uszkodzonego akwarium lub łóżka wodnego, znajdujących się wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy lub budynku niemieszkalnego w stadium budowy,
  • nieumyślnym pozostawieniu otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacji wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli lub obiektu specjalistycznego bądź poza nimi,
  • zalaniu wodą lub innym płynem pochodzącym spoza miejsca ubezpieczenia przez osoby trzecie.

osuwanie się ziemi - nie spowodowane działalnością ludzką zsuwanie się ziemi po stoku.

finanse: sprzedaż działki

Opłata za wcześniejszą spłatę - kwota, jaką zapłacimy, kiedy spłacimy część lub całość kredytu przed ustalonym w umowie terminem.

Spread walutowy - jest to różnica pomiędzy kursem kupna a sprzedaży danej waluty.

Nieruchomości w Kole © 2017

Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. Kto straci dodatki mieszkaniowe. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana