Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. Kto straci dodatki mieszkaniowe. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Kole

nieruchomości domy w budownictwie

Skurcz i pęcznienie - Zmiany właściwości materiału występujące pod wpływem wody, wilgoci i jednoczesnych zmian temperatury. Przykładowo, drewno pod wpływem wilgoci pęcznieje, kurczy się podczas suszenia. Zarówno skurcz jak i pęcznienie niszczą strukturę materiałów, czyli wpływają na zmianę ich wyglądu i właściwości.

finanse: sprzedaż nieruchomości

Karencja - odroczenie w spłacie kapitału lub odsetek. Najczęściej w przypadku kredytów wypłacanych w transzach do czasu wypłaty ostatniej transzy klient spłaca jedynie odsetki. Karencja w spłacie może również zostać ustalona do czasu wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej. Okres karencji określany jest w umowie kredytowej, ze względu na fakt, iż jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta.

ubezpieczenia - nieruchomości

Ankieta zdrowotna - zwana także wnioskiem medycznym to kwestionariusz wypełniany przez osobę składającą wniosek o ubezpieczenie na życie, dotyczący aktualnego stanu zdrowia, przebytych chorób itp. Informacje te wykorzystywane są do oceny stopnia ryzyka.

Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą przejść przez postępowanie wieczysto księgowe, gdzie dokonywane są stosowne wpisy w księgach wieczystych. Jeżeli dla danych nieruchomości nabytych w spadku prowadzone są już księgi wieczy... » więcej

Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych

Podatnikom przy ustalaniu wartości początkowej nieruchomości wiele problemów sprawia jeżeli amortyzują jedynie część budynku lub mieszkania. Należy zaznaczyć, ze amortyzacji podatkowej nigdy nie podlegają grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów. Jeżeli tylko część nieruchomości, w tym budynk... » więcej

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze

Zgodnie z nowelizacją ustawy wykonując obowiązek opróżnienia lokalu gdy dłużnik nie ma prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego komornik usunie dłużnika do innego lokalu do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać, a w jego braku komornik wstrzyma się z dokonaniem czy... » więcej

Kto straci dodatki mieszkaniowe

Wszyscy właściciele mieszkań stracą dodatki mieszkaniowe, by zwiększyć wsparcie dla ubogich najemców, jeżeli rząd, a następnie parlament zaakceptują pomysły resortu infrastruktury. Na razie przekazano je na posiedzenie Rady Ministrów. Rzecz toczy się o nowelizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych.... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości mieszkania - wycena

nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom jednorodzinny w budownictwie

Dokumentacja powykonawcza - to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

prawo: domy, mieszkania

Eksmisja -

 1. Uzyskanie klauzuli wykonalności. Osoba, która ma już orzeczenie sądowe nakazujące opróżnienie lokalu, powinna uzyskać klauzulę wykonalności. Musi złożyć do sądu, który wydał orzeczenie, wniosek o jej nadanie.
 2. Złożenie wniosku do komornika. Mając orzeczenie sądowe z nadaną klauzulą wykonalności, trzeba udać się do komornika i złożyć u niego wniosek o przeprowadzenie eksmisji.
 3. Ustalenie sytuacji. Jeżeli z orzeczenia eksmisyjnego nakazującego opróżnienie lokalu mieszkalnego nie wynika, czy osobie eksmitowanej przysługuje prawo do lokalu zamiennego lub socjalnego, komornik musi najpierw z nią ustalić jej sytuację rodzinną, majątkową i lokalową. Może się okazać, że osoba eksmitowana ma tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia albo otrzymała tymczasowe pomieszczenie od wierzyciela, w którym może zamieszkać.
 4. Wezwanie do dobrowolnego opuszczenia lokalu. Przed wykonaniem eksmisji komornik wzywa osobę do dobrowolnego opuszczenia lokalu w wyznaczonym terminie. Jeśli gmina lub właściciel zapewnią tymczasowe pomieszczenie, do którego osoba eksmitowana ma się przenieść, komornik musi o tym poinformować eksmitowanego. Jeśli osoba zobowiązana do opróżnienia lokalu nie uczyni tego dobrowolnie we wskazanym terminie, komornik może przystąpić do eksmisji. Gdyby jednak miał eksmitować z mieszkania osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione, musi wstrzymać się z dokonaniem czynności i zawiadomić sąd opiekuńczy.

Budowa - nie zawsze do wybudowania obiektu konieczne jest pozwolenie na budowę. W pewnych wypadkach wystarczające jest jedynie zgłoszenie staroście zamiaru budowy. Lista kategorii budynków, do wzniesienia których nie jest potrzebne pozwolenie na budowę, ale jest potrzebne zgłoszenie zawarta jest w art. 30 prawa budowlanego. Do najważniejszych zalicza się:

 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną,
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany o powierzchni zabudowy do 25 m2,
 • ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m,
 • kraty na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
 • miejsca postojowe dla samochodów osobowych do dziesięciu stanowisk włącznie,
 • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce,
 • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 m2,
 • urządzenia o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
 • obiekty małej architektury w miejscach publicznych.

mieszkanie w ubezpieczeniach

sprzęt biurowy - sprzęt elektroniczny, tj. komputer stacjonarny wraz z monitorem, komputer przenośny, drukarka, skaner, telefon stacjonarny, faks oraz meble, który jest wykorzystywany do pracy zarobkowej wykonywanej przez Ubezpieczonego lub osobę bliską Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie domu / mieszkania - Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczającego na okres roczny bądź okres krótszy lub dłuższy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe, długoterminowe) w zależności od potrzeb lub okoliczności. Najczęściej jest to okres 12 miesięcy.

finanse: kupno domu, mieszkania

Cesja - przeniesienie praw własności na inny podmiot, jej podstawą jest umowa cywilnoprawna. Stosowana jako forma zabezpieczenia kredytów hipotecznych, w formie umowy między bankiem a klientem. Najpopularniejsze formy to cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości oraz z ubezpieczenia na życie. Cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości oznacza, że w przypadku zmniejszenia się wartości nieruchomości na skutek zdarzenia losowego, jakie obejmuje ubezpieczenie, np. pożaru, ubezpieczyciel przelewa na rzecz banku świadczenie ubezpieczeniowe. Cesja z polisy ubezpieczenia na życie oznacza, że w przypadku zajścia takiego zdarzenia jak śmierć kredytobiorcy na rzecz banku wypłacane jest świadczenie ubezpieczeniowe.

Nieruchomości w Kole © 2017

Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. Kto straci dodatki mieszkaniowe. Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana