Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. Kto straci dodatki mieszkaniowe. Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Kole

nieruchomości domy w budownictwie

Ciepło właściwe - To inaczej współczynnik określający jaka ilość ciepła jest potrzebna do podgrzania 1 kg materiału o 1 stopień K.

finanse: sprzedaż gruntu

Karta obciążeniowa / karta charge - karta związaną z kontem bankowym. Transakcje są możliwe w ramach miesięcznego limitu ustalonego wcześniej z bankiem lub wystawcą karty. Na zakończenie okresu rozliczeniowego użytkownik musi spłacić całe zadłużenie.

ubezpieczenia - działki

Dodatkowe opcje ubezpieczenia - do podstawowego zakresu ubezpieczenia np. ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego można dodatkowo wykupić rozszerzony zakres ochrony np. śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, niezdolność do pracy. Każde towarzystwo samo określa dostępne opcje i możliwości związane z rozszerzeniem umowy.

Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą przejść przez postępowanie wieczysto księgowe, gdzie dokonywane są stosowne wpisy w księgach wieczystych. Jeżeli dla danych nieruchomości nabytych w spadku prowadzone są już księgi wieczy... » więcej

Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych

Podatnikom przy ustalaniu wartości początkowej nieruchomości wiele problemów sprawia jeżeli amortyzują jedynie część budynku lub mieszkania. Należy zaznaczyć, ze amortyzacji podatkowej nigdy nie podlegają grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów. Jeżeli tylko część nieruchomości, w tym budynk... » więcej

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze

Zgodnie z nowelizacją ustawy wykonując obowiązek opróżnienia lokalu gdy dłużnik nie ma prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego komornik usunie dłużnika do innego lokalu do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać, a w jego braku komornik wstrzyma się z dokonaniem czy... » więcej

Kto straci dodatki mieszkaniowe

Wszyscy właściciele mieszkań stracą dodatki mieszkaniowe, by zwiększyć wsparcie dla ubogich najemców, jeżeli rząd, a następnie parlament zaakceptują pomysły resortu infrastruktury. Na razie przekazano je na posiedzenie Rady Ministrów. Rzecz toczy się o nowelizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych.... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości mieszkania - wycena

nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkania, nieruchomości w budownictwie

Wentylacja mechaniczna - Potocznie nazywana jest przymusową. System wymiany powietrza w budynku niezależny od warunków atmosferycznych. Przepływ powietrza jest wymuszany przez wentylatory np. w najprostszej odmianie wentylacji mechanicznej zamontowane w kanałach wentylacyjnych. Odmiany wentylacji mechanicznej zależą m.in. od sposobu wymiany powietrza, kierunku ruchu powietrza, różnicy ciśnień w budynku i poza nim. W przypadku zamontowania wentylacji mechanicznej możliwe jest też chłodzenie lub dowilżanie powietrza w domu. Systemy z wbudowanym rekuperatorem pozwalają na odzysk ciepła z usuwanego powietrza.

Renta planistyczna - to opłata dla gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z powodu uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która jest pomniejszana o zwaloryzowaną wartość nakładów poniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego w celu podniesienia wartości nieruchomości.

prawo: zamiana domu, mieszkania

Budowa - nie zawsze do wybudowania obiektu konieczne jest pozwolenie na budowę. W pewnych wypadkach wystarczające jest jedynie zgłoszenie staroście zamiaru budowy. Lista kategorii budynków, do wzniesienia których nie jest potrzebne pozwolenie na budowę, ale jest potrzebne zgłoszenie zawarta jest w art. 30 prawa budowlanego. Do najważniejszych zalicza się:

  • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną,
  • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany o powierzchni zabudowy do 25 m2,
  • ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m,
  • kraty na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
  • miejsca postojowe dla samochodów osobowych do dziesięciu stanowisk włącznie,
  • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce,
  • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 m2,
  • urządzenia o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
  • obiekty małej architektury w miejscach publicznych.

działki w ubezpieczeniach

budynek niemieszkalny - budynek inny niż budynek mieszkalny, w tym garaż, nie służący do prowadzenia działalności gospodarczej.

finanse: sprzedaż gruntu

Rekomendacja S - dokument przygotowany przez Komisję Nadzoru Bankowego, zgodnie z którym banki nie tylko muszą w pierwszej kolejności proponować kredyty w złotówkach, ale i obliczać zdolność kredytową jak dla kredytu złotowego, nawet jeśli będzie on brany w walucie obcej.

Karencja - odroczenie w spłacie kapitału lub odsetek. Najczęściej w przypadku kredytów wypłacanych w transzach do czasu wypłaty ostatniej transzy klient spłaca jedynie odsetki. Karencja w spłacie może również zostać ustalona do czasu wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej. Okres karencji określany jest w umowie kredytowej, ze względu na fakt, iż jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta.

Nieruchomości w Kole © 2017

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. Kto straci dodatki mieszkaniowe. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana