Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. Kto straci dodatki mieszkaniowe. Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Kole

mieszkanie w budownictwie

Kondygnacja - Tak nazywana jest pozioma część budynku wydzielona po podstawie położenia wysokościowego, oddzielona od pozostałych kondygnacji stropami. Za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pomieszczenia mieszkalne oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą wysokość w świetle większą niż 1,9 m. Rozróżniamy kondygnacje nadziemne i podziemne (gdy więcej niż połowa wysokości w świetle znajduje się poniżej poziomu terenu).

finanse: nieruchomości

Podatek od oszczędności - podatek od oszczędności zwany podatkiem Belki jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym obowiązującym od 1 marca 2002 r. Stopa podatku wynosi 19% od zysku z inwestycji. Podatek banki pobierają z góry oddając do dyspozycji klienta zysk po opodatkowaniu. Zwolnione z tego podatku są otwarte fundusze emerytalne.

ubezpieczenie: działki

Fundusz obligacji - Fundusze inwestycyjne inwestujące w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu. Dzielą się one ze względu na typy kupowanych papierów wartościowych, średni termin wykupu oraz wiarygodność kredytową. To zazwyczaj najbardziej bezpieczny i mało agresywny typ funduszu.

Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą przejść przez postępowanie wieczysto księgowe, gdzie dokonywane są stosowne wpisy w księgach wieczystych. Jeżeli dla danych nieruchomości nabytych w spadku prowadzone są już księgi wieczy... » więcej

Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych

Podatnikom przy ustalaniu wartości początkowej nieruchomości wiele problemów sprawia jeżeli amortyzują jedynie część budynku lub mieszkania. Należy zaznaczyć, ze amortyzacji podatkowej nigdy nie podlegają grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów. Jeżeli tylko część nieruchomości, w tym budynk... » więcej

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze

Zgodnie z nowelizacją ustawy wykonując obowiązek opróżnienia lokalu gdy dłużnik nie ma prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego komornik usunie dłużnika do innego lokalu do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać, a w jego braku komornik wstrzyma się z dokonaniem czy... » więcej

Kto straci dodatki mieszkaniowe

Wszyscy właściciele mieszkań stracą dodatki mieszkaniowe, by zwiększyć wsparcie dla ubogich najemców, jeżeli rząd, a następnie parlament zaakceptują pomysły resortu infrastruktury. Na razie przekazano je na posiedzenie Rady Ministrów. Rzecz toczy się o nowelizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych.... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości mieszkania - wycena

nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom jednorodzinny w budownictwie

Wzajemne uznawanie - Oznacza, że produkt dopuszczony do obrotu w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej może zostać legalnie sprzedawany w innym państwie unijnym, bez konieczności porównywania przepisów technicznych poszczególnych państw.

prawo: zamiana domu, mieszkania

Immisja negatywna - polega na zaniechaniu powstrzymywania od pewnych działań (np. przeszkadzanie w dopływie światła lub powietrza do sąsiedniej działki z powodu wzniesienia na nieruchomości wyjściowej wysokiej budowli).

mieszkania w ubezpieczeniach

szkoda całkowita - naruszenie bądź zniszczenie elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego, w którym znajduje się ubezpieczony lokal mieszkalny w stopniu uniemożliwiającym dalsze zamieszkiwanie tego lokalu bez zagrożenia dla życia lub zdrowia lokatorów i nie dające się naprawić albo powodujące unicestwienie lokalu mieszkalnego.

finanse: kupno działki, gruntu

Kredyt hipoteczny - zabezpieczenie - Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego może być wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości już posiadanej lub właśnie nabywanej - jest to najczęściej stosowane zabezpieczenie. Ponadto, jako formy zabezpieczenia występują także: cesja na rzeczach ruchomych, cesja praw z ubezpieczenia na życie kredytobiorcy bądź kredytobiorców, weksle, zabezpieczenia przejściowe do momentu ustanowienia hipoteki najczęściej w postaci ubezpieczenia. Niektóre banki korzystają także z cesji praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Nieruchomości w Kole © 2018

Kto straci dodatki mieszkaniowe. Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana