Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. Kto straci dodatki mieszkaniowe. Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Kole

dom w budownictwie

Działka budowlana - Wydzielona część terenu, przeznaczona pod zabudowę, na której znajdują się już budynki lub dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. To inaczej teren, który właściciel może zabudować np. domem jednorodzinnym, po otrzymaniu zgody odpowiednich urzędów.

finanse: mieszkanie, dom

Ubezpieczenie od utraty wartości nabywanej nieruchomości - zabezpiecza kredytobiorcę na wypadek spadku wartości nieruchomości przed ewentualnymi roszczeniami banku. Ubezpieczenie nieruchomości, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, będzie wtedy stanowić wystarczające zabezpieczenie.

ubezpieczenia: działki

kradzież pojazdu - zabranie w celu przywłaszczenia cudzego pojazdu, jego części lub wyposażenia przez osobę nie uprawnioną do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem.

Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą przejść przez postępowanie wieczysto księgowe, gdzie dokonywane są stosowne wpisy w księgach wieczystych. Jeżeli dla danych nieruchomości nabytych w spadku prowadzone są już księgi wieczy... » więcej

Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych

Podatnikom przy ustalaniu wartości początkowej nieruchomości wiele problemów sprawia jeżeli amortyzują jedynie część budynku lub mieszkania. Należy zaznaczyć, ze amortyzacji podatkowej nigdy nie podlegają grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów. Jeżeli tylko część nieruchomości, w tym budynk... » więcej

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze

Zgodnie z nowelizacją ustawy wykonując obowiązek opróżnienia lokalu gdy dłużnik nie ma prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego komornik usunie dłużnika do innego lokalu do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać, a w jego braku komornik wstrzyma się z dokonaniem czy... » więcej

Kto straci dodatki mieszkaniowe

Wszyscy właściciele mieszkań stracą dodatki mieszkaniowe, by zwiększyć wsparcie dla ubogich najemców, jeżeli rząd, a następnie parlament zaakceptują pomysły resortu infrastruktury. Na razie przekazano je na posiedzenie Rady Ministrów. Rzecz toczy się o nowelizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych.... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości mieszkania - wycena

nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy, nieruchomości w budownictwie

Zagrożenie pożarowe budynków i ich części - dzieli się na kategorie:

  • ZL I - obejmuje pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
  • ZL II - dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się np. szpitale, przedszkola, żłobki, domy starców,
  • ZL III - budynki użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
  • ZL IV - budynki mieszkalne,
  • ZL V - budynki zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.

prawo: kupno nieruchomości

Lokale mieszkalne - mogą mieć status socjalnych i zamiennych. Lokal socjalny to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. Lokalami o takim statusie dysponuje gmina. Do jej kompetencji należy też wynajmowanie takich lokali na czas oznaczony osobom, które nie mają tytułu prawnego do żadnego lokalu i dochody ich gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej uchwałą rady gminy. Lokal zamienny to lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej, jak w lokalu dotychczas używanym. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2 tej powierzchni.

domy nieruchomości w ubezpieczeniach

lokal zastępczy - lokal mieszkalny lub pokój hotelowy, udostępniany przez ubezpieczyciela Ubezpieczonemu w celu zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych.

finanse: sprzedaż domu, mieszkania

konto walutowe - konto osobiste prowadzone w walutach obcych. Najczęściej konta prowadzone są we frankach szwajcarskich (CHF), w dolarach amerykańskich (USD) oraz w funtach brytyjskich (GBP).

Wkład własny - Wkład własny to środki finansowe, które powinien posiadać kredytobiorca, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od oferty danego banku. Obecnie większość banków nie wymaga wkładu własnego dla kredytów w PLN, a niektóre finansują ponad 100% wartości nieruchomości (np. z przeznaczeniem na remont, wykończenie). Wkład własny jest ustalany w zależności od waluty, w której brany jest kredyt, okresu kredytowania oraz oferty danego banku.

Nieruchomości w Kole © 2016

Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. Kto straci dodatki mieszkaniowe. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana