Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. Kto straci dodatki mieszkaniowe. Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Kole

dom w budownictwie

Kategoria elementu murowego - Podział elementów z uwagi na kontrolę jakości stosowaną w zakładzie produkcyjnym. Zaszeregowanie do danej kategorii zależy od określenia częściowego współczynnika bezpieczeństwa. Do kategorii I należą elementy, które mają określoną wytrzymałość na ściskanie i w zakładzie stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5 proc. Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione.

finanse: kupno działki, gruntu

Poręczenie - umowa poręczenia, na mocy której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie w przypadku, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania. Oświadczenie poręczyciela musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

ubezpieczenia: działki

Towarzystwo ubezpieczeniowe - Podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń.Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce odbywa się na podstawie zezwolenia ministra finansów przez podmioty funkcjonujące w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą przejść przez postępowanie wieczysto księgowe, gdzie dokonywane są stosowne wpisy w księgach wieczystych. Jeżeli dla danych nieruchomości nabytych w spadku prowadzone są już księgi wieczy... » więcej

Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych

Podatnikom przy ustalaniu wartości początkowej nieruchomości wiele problemów sprawia jeżeli amortyzują jedynie część budynku lub mieszkania. Należy zaznaczyć, ze amortyzacji podatkowej nigdy nie podlegają grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów. Jeżeli tylko część nieruchomości, w tym budynk... » więcej

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze

Zgodnie z nowelizacją ustawy wykonując obowiązek opróżnienia lokalu gdy dłużnik nie ma prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego komornik usunie dłużnika do innego lokalu do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać, a w jego braku komornik wstrzyma się z dokonaniem czy... » więcej

Kto straci dodatki mieszkaniowe

Wszyscy właściciele mieszkań stracą dodatki mieszkaniowe, by zwiększyć wsparcie dla ubogich najemców, jeżeli rząd, a następnie parlament zaakceptują pomysły resortu infrastruktury. Na razie przekazano je na posiedzenie Rady Ministrów. Rzecz toczy się o nowelizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych.... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości mieszkania - wycena

nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy w budownictwie

Wieniec - Belka żelbetowa wykonana nad każdą ścianą nośną budynku w celu jej wzmocnienia i usztywnienia stropu. Jej zadaniem jest m.in. równomierne rozłożenie obciążenia ze stropu na ściany.

prawo: wynajem mieszkań

Nieruchomości budynkowe - trwale związane z gruntem budynki, które na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, dotyczy to m.in. budynków wniesionych przez użytkownika wieczystego oraz przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Samowola budowlana - W stosunku do budynku lub jego części, który jest w budowie lub został już wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę (samowola budowlana), powinna być wydana decyzja o jego rozbiórce. Możliwa jest jednak legalizacja takiej budowy, ale tylko przy spełnieniu określonych warunków. Musi ona być zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zwłaszcza z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a gdy go brak - z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Poza tym budowa nie może naruszać przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem. Jeśli oba te warunki są spełnione, zostanie wydane postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych z wyznaczonym terminem na dostarczenie dokumentów (takich, jak przy wniosku na pozwolenie budowlane i zaświadczenie o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). Ich dostarczenie będzie traktowane jako wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i umożliwi kontynuowanie prac. To jednak nie wystarczy. Przed wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzieleniem pozwolenia na wznowienie robót trzeba jeszcze wnieść opłatę legalizacyjną. Niewniesienie jej będzie równoznaczne z nakazem rozbiórki, i to nawet wtedy, gdy spełnione są wszystkie inne wymogi stawiane przez prawo budowlane. Opłatę legalizacyjną oblicza się według następującego wzoru: 50 x 500 zł x współczynnik kategorii obiektu (k) x współczynnik wielkości obiektu (w). Współczynniki (k) i (w) określono w załączniku do prawa budowlanego.

domy jednorodzinne w ubezpieczeniach

suma ubezpieczenia - w ubezpieczeniu mienia określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeżeli umowa ubezpieczenia przewiduje limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu określonych szkód objętych ochroną ubezpieczeniową, wówczas górną granicę odpowiedzialności za daną szkodę stanowi ustalony limit.

unicestwienie - całkowite zniszczenie lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli, obiektu specjalistycznego w takim stopniu, że nie jest możliwa ich naprawa albo odbudowa, a odtworzenie przedmiotu tego samego rodzaju wymaga usunięcia pozostałości i wzniesienia nowego lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli, obiektu specjalistycznego.

finanse: domu, mieszkania

konto osobiste - rachunek bankowy oszczędnościowo - rozliczeniowy dla osób fizycznych służący do przeprowadzania rozliczeń, tj. otrzymywania należności i regulowania zobowiązań. Na konto mogą być przekazywane wynagrodzenia, emerytury, renty oraz stałe dochody z innych źródeł.

Nieruchomości w Kole © 2017

Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. Kto straci dodatki mieszkaniowe. Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana