Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. Kto straci dodatki mieszkaniowe. Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Kole

dom w budownictwie

Mieszkanie - to zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

finanse: mieszkanie, dom

Stress Test - badanie współczynnika wypłacalności banków, m.in. kapitalizacji (ang. tier capital ratio). Polega na ustaleniu w jakim procencie kapitały własne banku (gotówka, udział w kapitale) są w stanie pokryć aktywa banku (depozyty klientów, udzielone kredyty, etc), w wyznaczonym przez podmiot testujący dniu. W Europie poziom współczynnika wynosi 6 proc. W lipcu 2010 test został przeprowadzony na 91 największych bankach. Z badanych instytucji poniżej progu znalazło się sześć banków, jeden z Niemiec i pięć z Hiszpanii. Polski PKO BP miał współczynnik w wysokości 13.3 proc.

ubezpieczenia: mieszkania

Reinwestycja - Ponowne nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, w którym uprzednio Uczestnik dokonał odkupienia. Jeżeli reinwestycja nastąpi w określonym przez fundusz terminie, np. 90 dni dla funduszy inwestycyjnych TFI liczonym od dnia odkupienia, Uczestnik zwolniony jest z opłaty manipulacyjnej.

Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą przejść przez postępowanie wieczysto księgowe, gdzie dokonywane są stosowne wpisy w księgach wieczystych. Jeżeli dla danych nieruchomości nabytych w spadku prowadzone są już księgi wieczy... » więcej

Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych

Podatnikom przy ustalaniu wartości początkowej nieruchomości wiele problemów sprawia jeżeli amortyzują jedynie część budynku lub mieszkania. Należy zaznaczyć, ze amortyzacji podatkowej nigdy nie podlegają grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów. Jeżeli tylko część nieruchomości, w tym budynk... » więcej

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze

Zgodnie z nowelizacją ustawy wykonując obowiązek opróżnienia lokalu gdy dłużnik nie ma prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego komornik usunie dłużnika do innego lokalu do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać, a w jego braku komornik wstrzyma się z dokonaniem czy... » więcej

Kto straci dodatki mieszkaniowe

Wszyscy właściciele mieszkań stracą dodatki mieszkaniowe, by zwiększyć wsparcie dla ubogich najemców, jeżeli rząd, a następnie parlament zaakceptują pomysły resortu infrastruktury. Na razie przekazano je na posiedzenie Rady Ministrów. Rzecz toczy się o nowelizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych.... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości mieszkania - wycena

nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom jednorodzinny w budownictwie

Decyzja środowiskowa - Jeden z dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia budowy. W decyzji określane są środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji. Dokument jest ważny przez cztery lata od daty wydania.

Instalacja SAP - Instalacja sygnalizacji pożarowej. Ma za zadanie wcześnie wykryć, zlokalizować i zasygnalizować pożar i odróżnić go od sytuacji do pożaru podobnej.

prawo: kupno nieruchomości

Samowola budowlana - opłata legalizacyjna - Obliczanie opłaty dla domu letniskowego.
Opłata legalizacyjna dla domu letniskowego i garażu wyniesie 25 tys. zł. W tym przypadku współczynnik kategorii obiektu (k) wynosi 1, wielkości obiektu (w) 1. Mnożąc te wielkości przez 500 (podstawową stawkę opłaty) i 50 (podwyższoną opłatę) otrzymujemy opłatę legalizacyjną w wysokości 25 tys. zł.

Eksmisja -

  1. Uzyskanie klauzuli wykonalności. Osoba, która ma już orzeczenie sądowe nakazujące opróżnienie lokalu, powinna uzyskać klauzulę wykonalności. Musi złożyć do sądu, który wydał orzeczenie, wniosek o jej nadanie.
  2. Złożenie wniosku do komornika. Mając orzeczenie sądowe z nadaną klauzulą wykonalności, trzeba udać się do komornika i złożyć u niego wniosek o przeprowadzenie eksmisji.
  3. Ustalenie sytuacji. Jeżeli z orzeczenia eksmisyjnego nakazującego opróżnienie lokalu mieszkalnego nie wynika, czy osobie eksmitowanej przysługuje prawo do lokalu zamiennego lub socjalnego, komornik musi najpierw z nią ustalić jej sytuację rodzinną, majątkową i lokalową. Może się okazać, że osoba eksmitowana ma tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia albo otrzymała tymczasowe pomieszczenie od wierzyciela, w którym może zamieszkać.
  4. Wezwanie do dobrowolnego opuszczenia lokalu. Przed wykonaniem eksmisji komornik wzywa osobę do dobrowolnego opuszczenia lokalu w wyznaczonym terminie. Jeśli gmina lub właściciel zapewnią tymczasowe pomieszczenie, do którego osoba eksmitowana ma się przenieść, komornik musi o tym poinformować eksmitowanego. Jeśli osoba zobowiązana do opróżnienia lokalu nie uczyni tego dobrowolnie we wskazanym terminie, komornik może przystąpić do eksmisji. Gdyby jednak miał eksmitować z mieszkania osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione, musi wstrzymać się z dokonaniem czynności i zawiadomić sąd opiekuńczy.

mieszkanie w ubezpieczeniach

sprzęt RTV - znajdujące się w miejscu ubezpieczenia urządzenia audio-video zasilane wyłącznie z sieci elektrycznej, których zasilanie z baterii lub akumulatora nie jest możliwe, tj. odbiorniki telewizyjne, odtwarzacze, nagrywarki DVD, zestawy HI-FI, które nie są wykorzystywane do pracy zarobkowej.

powódź - zalanie terenów wskutek:

  • podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących,
  • opadu,
  • spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych,
  • podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych (cofka).

finanse: sprzedaż gruntu

Kredyt hipoteczny - waluta - Banki oferują szereg walut do wyboru, obecnie dostępne na rynku są kredyty hipoteczne w walucie własnej, czyli złotych polskich (PLN), oraz w walutach obcych: we frankach szwajcarskich (CHF), w dolarach amerykańskich (USD), w funtach brytyjskich (GBP), w koronach szwedzkich (SEK), w jenach japońskich (JPY). Z uwagi na ryzyko zmiany kursu walutowego, banki mogą mieć różne zasady udzielania kredytów w walutach obcych.

Ryzyko stopy procentowej - przy udzielaniu kredytów hipotecznych najważniejsze są stopy referencyjne, np. WIBOR, LIBOR, EURIBOR, czyli średnia stopa oprocentowania kredytów oferowanych na międzybankowym rynku pieniężnym.

Nieruchomości w Kole © 2017

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. Kto straci dodatki mieszkaniowe. Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana